Leveringsbetingelser Centrum Elektriske

Om ikke annet er skriftlig avtalt skal følgende leveringsbetingelser gjelde for alt salg av varer og tjenester fra Centrum Elektriske AS (heretter kalt CE) til kjøper/kunde.

CE er godkjent lærebedrift og ønsker å gi våre lærlinger en profesjonell utdanning. Vi forbeholder oss retten til å benytte lærlinger på oppdrag hvis ikke kunde uttrykkelig har gitt annen beskjed.

CEs inntjeningsgrunnlag baserer seg på både timer og materialer. Kunden må på forhånd gi beskjed hvis vi skal benytte produkter som ikke er levert av CE. Kun godkjente produkter kan benyttes, det gis ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av oss.

Forutsetninger:

 1. Ved kjøring til oppdragsstedet vil kjøretiden belastes med gjeldende timesats, i tillegg til oppmøte servicebil. Det beregnes fast sum for servicebil innenfor Oslo.
 2. Før oppstart skal kunden gi CE alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi CE/elektromontøren adkomst. Arbeidene er forutsatt utført i normal arbeidstid 7-15 (fredag 7-13).
 3. Materiell leveres med standard kvalitet dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
 4. Kommunikasjon med eksterne leverandører så som nettselskap, leverandør av TV og datasignaler, Plan- og Bygg etc utføres etter avtale og faktureres etter medgått tid.
 5. Eventuelle kostnader fra eksterne leverandører, for eksempel prosjektering, forsterkning av inntak, omlegging, målermontering, tilknytningsavgift og lignende, dekkes i sin helhet av kunden.
 6. CEs erstatningsansvar for feil i prosjektering er begrenset til det beløp kjøper har betalt for prosjekteringen.
 7. CE skal, i den grad det er nødvendig, foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder legge emballasje og avfall på anvist sted, samt å feie/ støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Arbeide med opprydding faktureres etter medgått tid. Vask og rengjøring utover opprydding er kundens ansvar.

  Hvis ikke annet er avtalt forutsettes følgende:

 8. Eksisterende jording i bygget kan benyttes.
 9. At det er på plass vern og annet utstyr i tavler og skap.
 10. At eksisterende sikring eller hovedsikring har kapasitet til å dekke det økede effektbehovet.
 11. At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
 12. At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)
 13. Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud.
 14. Bygningsmessige arbeider, hulltaking > 30 mm, slissing og etterflikk er ikke medtatt i vårt tilbud.
 15. CE branntetter (EI60) etter egne arbeider hull opp til 30mm, og gir kunden beskjed hvis det er behov for branntetting ut over dette.

Tilbud

 1. Tilbudet gjelder for prisforespørsel fra kunden. Det tas forbehold om at tilbudsgrunnlag og opplysninger gitt av kunden gir fullstendige opplysninger for beregning av tilbudet.
 2. Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending av e-post.
 3. Aksept av tilbudet medfører at samtlige vilkår i tilbudet blir akseptert av kunden. Eventuelle forbehold fra kunden må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. CE står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.
 4. Alle priser er oppgitt uten tillegg av merverdiavgift hvis ikke annet fremgår eksplisitt av tilbudet.
 5. Tilbudet inkluderer miljøgebyr og fraktkostnader, dog begrenset til volumet i tilbudet.
 6. Tilbudet er gyldig i 14 dager hvis ikke annet er angitt.
 7. Viser det seg behov for endrings- eller tilleggsarbeid, det vil si arbeid som ikke omfattes av opprinnelig tilbud, skal kunden bestille dette skriftlig. CE skal oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kunden som deretter (hvis prisen aksepteres) sender skriftlig bestilling av arbeidet. Dersom kunden ikke overholder skriftlighetskravet skal CE likevel ha vederlag for endrings- og tilleggsarbeid basert på medgått tid, materiell og servicebil. Timepris og servicebil skal fremgå av tilbudet. For materialer som ikke er angitt i tilbudet legges det til et påslag som er sedvanlig for elektrobransjen.
 8. CE har intet ansvar for leveringsforsinkelse som skyldes force majeure. Som force majeure regnes også streik/ lock-out som rammer CE eller våre underleverandører.

Betaling

 1. Med mindre annet skriftlig avtales er betalingsbetingelser netto pr 10 dager fra fakturadato og rett til å fakturere hver 14. dag for medgått tid og materiell.
 2. Etter forfall belastes rente og purregebyr i henhold til gjeldende morarente og sats.
 3. CE beholder eiendomsretten til materialer og utstyr som er levert hos kunden frem til betaling er mottatt jfr. panteloven § 3-17
 4. CE kan foreta kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes samt underveis i leveransen. Hvis kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet og kunden ikke kan stille betryggende betalingssikkerhet har CE rett til å heve avtalen uten kostnad for CE, og kreve betalt for utført arbeid og materialer.
 5. Økning i lønn og materialkostnader kan belastes med netto økning.

Retur, reklamasjon, garanti

 1. All retur av utstyr / materiell må foregå i original emballasje. Returkostnader til leverandør / grossist, dekkes i sin helhet av kunden. Returkostnader er uansett min 20% av varens verdi.
 2. Det gis ikke returrett på materiell som er avtalt, levert og montert, med mindre det er feil på produktet eller at funksjon ikke er iht. avtale.
 3. Kunden plikter å kontrollere tjenesten slik at mangler og feil oppdages så fort som mulig.
 4. Reklamasjon må fremsettes så snart feil er oppdaget, akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes.
 5. Det er standard reklamasjonsregler for håndverkertjenester som gjelder.
 6. Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder avvikende bestemmelser.

 

Oslo 05.02.2021